KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pacamera Tomasz Bar z siedzibą przy Al. Niepodległości 18, 02 – 653 Warszawa (NIP: 9512200014, REGON: 141007820).

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: inspektor@pacamera.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Podanie przez Państwa danych osobowych np. w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej czy podczas zamawiania naszego Newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celu m.in. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przekazania informacji, o które Państwo proszą, przedstawienia oferty czy przesłanie Newslettera.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy oraz współpracownicy Pacamera w zakresie w jakim jest to niezbędne do udzielenia Państwu informacji. Odbiorcami Państwa danych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe, podmioty świadczące usługi księgowe), w zakresie w jakim jest to niezbędne do udzielenia Państwu żądanej informacji oraz przechowywania Państwa danych.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane, wycofania przez Państwa zgody czy sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie oparte jest na wyrażonej zgodzie, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.